НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА АСАНСЬОРА!!! СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИТЕ.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Лицата, които поддържат асансьори, задължително спират асансьора до отстраняването на следните неизправности: 1. движение на кабината при отворена шахтна врата; 2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея; 3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката; 4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата; 5. повреди на ограждането на кабината или шахтата; 6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината; 7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона "стоп", устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност; 8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка; 9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба; 10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи; 11. липса на осветление в кабината; 12. наличие на вода в шахтната яма; 13. отклонение от точността на спиране на кабината; 14. неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване; 15. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) теч на масло от цилиндъра или маркучите - за хидравлични асансьори. (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) В случаите по ал. 1 лицето, което поддържа асансьора със съдействието на ползвателя трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора и да сигнализира и обезопаси опасните зони. Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение. Чл. 14. В шахтите и машинните помещения на асансьорите не се допуска наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора. Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на асансьорите: 1. първоначални - след регистрирането им; 2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) периодични - веднъж на 36 месеца; 3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) след преустройство; 4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца; 5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) след замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи; 6. след аварии или злополуки; 7. внезапни; 8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) по искане на ползвателя на асансьора. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Техническите прегледи на асансьорите по ал. 1, т. 1 - 6 и 8 се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически надзор, пред който асансьорите са регистрирани. (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателите на асансьорите са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събития по ал. 1, т. 3, 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването им. Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) При първоначалния технически преглед органът за технически надзор, който го е извършил, заверява с печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще поддържа асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора. (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7- дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване на промяната. (3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор.
        , , , ,    0878/577000
surfing wavesfeedwidget