Препоръки на Европейската Асансьорна Асоциация/ЕАА/ за Безопасна експлоатация на асансьори от пътниците     Европейски препоръки за безопасна работа на асансьорите при експлоатация. Този документ се отнася към препоръките на комисията от 08 юни 1995 г. във връзка с подобряването на безопасността на съществуващите асансьори - 95/216/ЕС-публикувани в официални издания на Европейските страни - №2134 от 20 юни 1995г. Европейската Асансьорна Асоциация е Европейска икономическа организация, която бе създадена със специалната цел да представя качествата на продуктите и услугите в Асансьорната Индустрия, засягащи най-вече интересите на потребителите. В контекста на тази дейност, ЕАА проверява прогреса на мерките за безопасност и развитието на новите асансьорни технологий, сравнени със статуса на съществуващите инсталаций в ЕС и определени райони, където технологийте изостават някъде между старите и новите разработки, представляващи потенциален риск за потребителите в смисъл на безопасност, сигурност, качество и комфорт. Асансьорите с право се считат за най-безопасният вид транспорт, но както казва един експерт в асансьорната индустрия: -"Не може да се сравнява безопасността на асансьора с безопасността по улиците. В асансьора пътниците нямат никакво влияние или контрол върху движението му. Много често те нямат никакъв контакт с "външния свят", възоснова на което пътниците трябва да имат пълно доверие в безопасната работа на асансьорите." Съществуват много малко официални статистически данни за инциденти с асансьори. Тези данни показват, че повечето от сравнително малкото сериозни инциденти са предизвикани от потребителите, много често деца, които стават жертва на техническите характеристики на стари или излезли от употреба асансьори,създадени въз основа на разнообразни нацинални или регионални параметри,които в основата си не поддържат мерките за безопасност изисквани днес от международните стандарти - EN 81 -. Типични примери за това са липсата на кабинни врати, лошо изравняване на кабината с етажа при спиране и мн.др. Това са сфери в които хармонизацията и продължаващото подобрение на международните мерки за безопасност , съчетани с технологичния прогрес в тази индустрия, доведоха до повишаване на степента на безопасност на новите асансьори.    Но безопасността е едната страна на проблема. Еднакво важно е и решението за въвеждане на специфични подобрения в асансьорите за решаване на редица проблеми които срещат инвалидите при експлоатацията им,а също така и за възрастните хора, чийто брой в последните години непрекъснато се увеличава. Счита се, че за тези хора асансьорът е един особено важен, а много често и единствен способ, за воден на нормален социален и делови живот. Асансьорите за инвалиди и възрастни трябва да отговарят на определени спецификаций :      -размера на входните врати да позволява нормалното преминаване на инвалидни колички, детекторни системи, специално аранжирани бутонни системи с използване на Брайлов шрифт, комфорт на движението който ще осигури перфектно изравняване на кабината с етажа при спиране,и др. Неотдавна асансьорната индустрия отбеляза значително развитие в областа на контрола върху асансьорите. Развитието и въведението на компютърни техологий, позволи движението на асансьорите да бъде следено 24 часа в денонощието. Освен това, ако хора останат в кабината при повреда , чрез просто натискане на бутон "аларма", те могат да установят директна двустранна връзка с асансьорните сервизи, които работят денонощно и могат да предприемат незабавни аварийни операций. Тези нови комуникационни технологий предлагат много добри услуги и по този начин подобряват безопасността на пътниците многократно в сравнение с остарелите системи , където домоуправителят на сградата трябва да бъде на разположение по всяко време, за сигнализиране и подпомагане на интервенций от този род. Безопасността и сигурността на асансьорите може да бъде единствено подсигурена, ако съществуващите инсталций са регулярно и правилно поддържани, и ако старото оборудване постоянно се модернизира, за да може да осигури най-добрите мерки за безопасност. Това беше и гледната точка на ЕАА, която в този аспект през юни 1993 г., предложи значителни инициативи за техническото осъвременяване на съществуващите асансьорни инсталации . Десетте точки описани по-долу, всъщност представляват само част от програмата на ЕАА и по-точно модернизацията на съществуващите асансьори, и бяха представени на вниманието на съответните Европейски институций. ЕАА изрази становището си, че вниманието което се отделя на мерките за безопасност на новите асансьори, трябва в същата степен да се отнася и изисква от съществуващите стари инсталаций. Правейки това драстично ще се намали риска за деца, възратни и инвалиди при използване на стари асансьори. За ЕАА беше много впечатлителен факта, че тези инициативи бяха посрещнати с голям интерес и подкрепа, не само от няколко важни консултативни комисий на Европейско ниво, но и от много водещи представители на Европейски законодателни институции. EАА приветства приемането от Европейската комисия на 08 юни 1995 г. на препоръките на нейните членове, засягащи подобряването на безопасността на съществуващите асансьори. Важността на тези препоръки, които бяха публикувани в официални издания на Европейската Общност на 20 юни 1995г., беше подсилена и от факта, че Европейският Парламент декларира желанието си да приеме нова асансьорна директива -№ 95/16/ЕС, която по-късно на 07.09.1995г. бе публикувана. В увода и се казва : "....където на 08 юни 1995г.,комисията прие от членовете препоръка № 95/216/ЕС, за подобряване на безопасността на съшествуващите асансьори....". Това ясно показва намерението на Европейските институций да уеднаквят изискванията към модернизацията на мерките за безопасност на съществуващите асансьори с тези които се прилагат към новите инсталаций. Този факт демонстрира намерението на комисията , че желае отблизо да следи и наблюдава въвеждането на препоръките от членовете на общността. Явно е, че трябва да се положат големи усилия за да се убедят всички законодателства в ЕС, за прилагането на тези препоръки. Отговорността за това е поета от Европейската асансьорна промишленост и националните асоциации. Препоръкa : 1. Незащитена кабина                Описание на риска: Кабините без вътрешни врати са явна опасност за хора,животни и разни предмети, при попадане между движещата се кабина и стените на шахтата. Деца или лица пренасящи разни предмети или подпомагайки движението на инвалидни колички, са особено силно изложени на този риск.Инциденти от този род често предизвикват сериозни наранявания и са главна причина за смъртните случаи. Предложение: Осъвременяване на всички съществуващи пътнически уредби. Текст от 95/216/ЕС:Монтиране на кабинни врати и индикатор за изравняване на кабината с етажа вътре в нея. Правила за нови асансьори: EN 81 следваща поправка : 8.5.2.кабини без вътрешни врати няма да бъдат допускани. В настоящата версия се чете: "Въпреки, че наличието на кабинна врата се предпочита, би могло да се разреши в товаро-пътнически асансьори за един вход или за два насрещни входа, да не се монтират кабинни врати ако, в допълнение на текста от 8.2.1., следните условия са едновременно изпълнени : ? асансьорът се движи само със оторизирани или инструктирани пътници/основно въведение-0.6.2./; ? скоростта не превишава 0.63м/сек.; ? дължината на кабината измерена перпендикулярно е по-голяма от 1.5м.; ? броят на пътниците е калкулиран както в 8.2.4., така че от входа на всяка кабина да има поне 0.1 м. разтояние до тях; ? дълбочината и широчината са равни на входа на кабината; ? бутоните или контактите за контрол на кабината,стоп и аларма, са най-малко на 0.4м.от входа й. Европейски Парламент и Съвет-Директива 95/16/ЕС:Анекс 13.1:- Кабините трябва да са напълно заградени от стени в цял размер,под и таван,с вентилационни отвори и врати в цял размер. Вратите трябва да са така създадени и инсталирани, че кабината да не може да се движи, с изключение на нивелиращите движения при спиране ,отнасящи се към подпараграф от кодекса, от секция 2.3, освен ако вратите не са затворени и спира ако се отворят. Вратите на кабината трябва да бъдат затворени или заключени ако асансьорът остане между две спирки, където риска от падане в шахтата от кабината е голям. Препоръкa : 2. Подмяна на износените въжета               Описание на риска: Очевиден риск от скъсване на носещите въжета. Предложение - регулярни проверки и подмяна на въжетата на време. Текст от 96/216/ЕС - носещите въжета на кабината да бъдат инспектирани и при нужда сменени. Интерпретация - Носещите въжета, включително и добавките към тях, трябва периодично да се проверяват и сменят при признаци на прекомерно износване. Повечето от страните на ЕС имат правила или инструкций за начините на преглеждане или подмяна на въжетата. Ако някъде липсват такива критерий, е необходима справка с ISO 4344. С изключение на няколко страни където критерийте се основават на броя на скъсаните жилки на дадена дължина въже, няма Европейски стандарт който да определя условията за подмяна на въжета. Препоръка 3.Точност на спиране                Описание на риска : Системите за контрол на старите инсталаций, особено на тези работещи с една скорост, не позволяват перфектно изравняване на кабината с етажа . Това представлява риск за пътниците пристъпващи навътре или навън от кабината. Този риск е много голям особено за инвалидите и възрастните хора. Има системи които значително подобряват работата на асансьорите, осигурявайки им перфектно ниво на нивелация. Предложение : Да се модернизира поне един асансьор в сграда за използване от инвалиди. Текст от 95/216/ЕС : Контрола при спиране да се подобри за постигане на по-високо ниво на точност при спиране на кабината и постепенно намаляваща скорост.. Интерпретация : Постепенно намаляващата скорост означава,че двигателната система има вграден скоростен модел и адекватно следене на скоростта, които позволяват гладко намаляване на скоростта когато кабината наближава момента на спиране. Високо ниво на точност при спиране - чрез този показател се цели намаляването на риска от спъване и позволява свободния достъп на инвалиди и инвалидни колички. Въпреки че текущите технологий позволяват много високо ниво на точност при спиране, динамиката на асансьора като например -разтеглени въжета и др., трябва да се взима под внимание. Точност на спиране в границите на +/-10мм. се смята за приемлива за нормален достъп на инвалиди. Препоръка 4. Бутонни панели /кабинни и етажни / подходящи за инвалиди                Описание на риска : Съществуващите бутонни панели не са адаптирани към нуждите на инвалидите, защото е трудно или невъзможно да се достигат от хора стоящи в инвалидни колички, или да се оперира с тях от слепи граждани. Предложение : Осъвременяване на най-малко един асансьор за употреба от инвалиди,според изискванията за новите инсталаций. Текст от 95/216/ЕС : Да се направи подходящ контрола в кабината за използването му и от непридружени инвалиди. Интерпретация : Повечето от страните от ЕС имат правила, стандарти и постановления за достъпа на инвалидите до асансьорите. Те всички се различават помежду си .Откакто хармонизирането на Европейските стандарти започна в CEN,се препоръчва да се следват ISO стандартите, където ТС 178 беше преработен като за основа бе използван ISO 4190/5 Правила за нови асансьори : Европейският Парламент и Съвет;Директива №95/16/ЕС АНЕКС 1-1.6.1; - Контролните панели на асансьорите предназначени за употреба от непридружени инвалиди, трябва да се изработват и монтират съобразно техните нужди. ISO 4190/5-1982-ITEM 5.2 : За асансьори предназначени за употреба от инвалиди в колички, контролните устройства необходими за автоматичните операций и алармените устройства, трябва да бъдат поставени между 900 и 1000 мм. над нивото на пода от страна на стената, и на разстояние най- малко 400 мм. от предните и задните стени. Препоръка 5. Детектори за затваряне при автоматични врати                Описание на риска : Автоматичното затваряне на плъзгащите врати на кабината може да представлява риск от нараняване, в резултат на страничен удар , особено за деца, възрастни и инвалиди. Кабинните автоматични врати трябва да имат подходяща защита, едновременно механическа и електрическа, за да се минимизира или предотврати по-горе описаният риск. Такива защити могат да са фотоклетки,светлинни екрани, безопасни краища и др.. Предложение : Европейският стандарт EN 81 апелира към новите уредби да бъдат подсигурени със защитни устрийства срещу риск от сблъсък. ЕАА препоръчва използването на системи които ефективно предпазват от възникване на физически контакт между пътниците и кабинните врати. Текст от 95/216/ЕС : Да се монтират детектори на автоматичните врати, установяващи присъствието на хора или животни . Интерпретация : Детекторите са устройства контролиращи действието на автоматичните врати по такъв начин, че да спират или променят тяхното движение преди влизането им в контакт с пътници, животни или предмети, и по този начин намалявайки риска от това да бъдат ударени . Правила отнасящи се за нови асансьори : EN:7.5.2. : Вратите със силово действие трябва да се изграждат така, че да се намалят до минимум вредните последствия за лица ударени от панел на автоматична врата. EN:8.7.2.1.1.3.: Защитните устройства трябва автоматично да предизвикват преотваряне на вратите в случай, че лице е ударено /или ще бъде ударено/ от вратата при пресичане на входа по време на затваряне на вратите. ? ефектът на устройството може да се неутрализира при последните 50 мм. от движението на всеки панел на вратите; ? в случай на система, която прави чуствителното защитно устройство неопериращо след определен период от време,докато се затваря вратата, кинетичната енергия не трябва да надвишава 4 J . Европейски Парламент и Съвет.Директива 95/216/ЕС: Анекс 1-4.1 Външните и / или кабинните врати когато са моторизирани, трябва да имат устройства които да предпазват от риск от сблъсък с хора или животни и предмети докато се движат. Препоръка 6. Осъвременяване на системите за аварийно спиране                Описание на риска : Всеки асансьор трябва да е оборудван със състема за аварийно спиране, за да се предпазят пътниците от риск за внезапно или неконтролирано движение на кабината надолу. Основно се срещат два типа такива системи : Системи с внезапно и системи с прогресиращо действие. Активирането на внезапните системи води до рязко намаляване на скоростта или до спиране на кабината. Ако се използва при асансьори работещи при високи скорости, това ще доведе до повреда на асансьорното оборудване и опасност за пътниците. Предложение : Внезапните устройства да се използват само в рамките на ниските скорости максимум 0.6 м/сек., за да се избегне брутално или опасно спиране. Текст от 95/216/ЕС : За асансьори които пътуват по-бързо от 0.60 м/сек.,да се монтира парашутна система, която им позволява да намалят гладко скороста при спиране. Интерпретация : Тази клауза е адресирана към асансьорите при които скъсването на въжетата може може да предизвика свободно падане, което нормално е защитено от аварийните системи. Според изискванията на директива 95/16/ЕС се вижда че : "3.2:....Всяко спиране причинено от тези устройства не трябва да предизвиква вредно намаляване на скоростта за пътниците..." В тази връзка, изискванията на чл.9.8.2.1 на EN 81-1 гласи : "Аварийните системи за безопасност трябва да са от прогресиращ тип, ако скоростта на асансьора надхвърля 1.00 м/сек. Те могат да бъдат и: ? от внезапен тип с буферен ефект ако скоростта не надвишава 1.00 м/сек.; ? от внезапен тип ако скоростта не надвишава 0.63 м/сек.. Европейски Парламент и Съвет.Директива 95/16/ЕС:Анекс 1-3.2: В случай на прекъсване не тока или повреда на компоненти, асансьора трябва да има устройства които да го предпазват от свободно падане или неконтролирано движение на кабината надолу. Тези устройства трябва да са независимо отделени от елементите поддържащи кабината. Те трябва да могат да спират кабината и товара за който тя е предназначена, при максималната скорост означена от този който е произвел асансьора.Всяко спиране от тези устрийства не трябва да причинява вредни последици за пътниците колкото и да са те. Препоръка 7.Телесистеми за комуникации             Описание на риска : Повечето асансьори са оборудвани с алармен бутон, който когато бъде активиран, ще произведе акустичен звук в сградата. Тези системи са неефективни, тъй-като много често остават нечути. Има нови телекомуникационни системи, които позволяват на заседналите в кабината пътници да влязат в директен контакт с асансьорно-сервизният център,работещ 24 часа, и даващи им възможност да говорят с компетентни лица и да бъдат извадени от професионалисти в минимален срок. Предложение : Да се осъвременят съществуващите асансьори с такива системи. Текст от 95/216/ЕС : Модифициране на алармените системи за изграждане на постоянни връзки с аварийните групи на асансьорните сервизи, за бързо отстраняване на проблемите. Итерпретация : Алармените системи трябва да позволяват двустранна гласова комуникация между кабината и асансьорната фирма, която да се установява чрез натискане на аларменият бутон вътре в кабината. След като се установи комуникацията, никакви по-нататъшни действия от страна на заседналите пътници не са необходими. Аварийната група на асансьорният сервиз трябва да има възможност да приема тази информация 24 часа,365 дни в годината,от автоматичната комуникационна система, за да може да извърши спасителни действия в рамките на 1 час след приемането на сигнала при нормални условия. Препоръка 8. Спирачки без съдържание на азбест                 Описание на риска : В повечето стари асансьори спирачките съдържат азбест. Има риск от освобождаване на азбестови нишки във въздуха когато спирачките са в употреба. Здравните рискове са добре познати и застъпени в безброй Европейски директиви. Препоръчва се спирачките да са без азбестово съдържание. Предложение : Систематични смени на всички спирачки съдържащи азбест. Текст от 95/216/ЕС : Елиминиране на азбеста в спирачните системи. Интерпретация : Рисковете от инхалиране на азбестови частици са добре познати. Азбеста трябва да се премахва оттам където го има, независимо дали това са спирачни системи,в пожарната защита на входните врати или в щитовете на контакторите и т.н.. Правила за нови асансьори : EN 81 ще забрани азбеста в следващата си поправка. Препоръка 9. Защита от неконтролирано движение на кабината нагоре                 Описание на риска : Повреда на теглещата машина на асансьора балансиран с контратежест, може да причини неконтролирано движение на кабината нагоре към върха на шахтата, с риск за сериозни повреди на инсталацийте и нараняване на пътниците. Предложение : Да се монтира устройство предотвратяващо неконтролираното движение на кабината нагоре. Текст от 95/216/ЕС : Да се монтира устройство предотвратяващо неконтролираното движение на кабината нагоре Интерпретация : неконтролирано движение на кабината нагоре може да се случи и е типично за инсталацийте с контратежести. По аналогия с директива 95/16/ЕС,Анекс 1,чл.3.2: "...в случай на спиране на тока или повреда на компоненти,асансьорът трябва да има устройство което да го предпази от падане или неконтролирано движение на кабината нагоре. Препоръчва се да се следва поправката А1 на EN 81-1, която покрива темата по следният начин: ".. неконтролирана скорост е превишената скорост..". Предназначението трябва да действа: ? на кабината; или ? на контратежестите; или ? на въжетата; или ? на теглещата шайба. Европейски Парламент и Съвет.Директива 95/16/ЕС:Анекс 1-3.2 : В случай на спиране на тока или повреда на компоненти, асансьорът трябва да има устройство което да го предпази от падане или неконтролирано движение на кабината нагоре. Устройството трябва да е независимо от носещите елементи на кабината. Препоръка 10. Аварийно осветление и захранване на алармената система               Описание на риска : В случай на спиране на тока, пътниците заседнали вътре в кабината, ще бъдат обект на допълнителен психологически стрес заради пълната тъмнина. Също така те ще имат проблем с локализирането на аварийният бутон. Преложение : Осъвременяване на съществуващите единици съгласно препоръките на EN 81,чрез монтиране в кабините на автоматично презареждащо се аварийно оборудване. Текст от 95/216/ЕС : Оборудвайте кабините с аварийно осветление, което се включва в случай на прекъсване на главното захранване. То трябва да работи достатъчно дълго, за да даде възможност на аварийните екипи да отстранят повредата. Аварийната захранваща система трябва да дава възможност на алармената система да работи. Интерпретация : Работата на аварийното асветление е задоволителна, ако може да осигури 5 LUX светлина на нивото на аларменото устройство, в продължение на 3 часа. Работата на алармената система поддържана от аварийното захранване също трябва да е в рамките на 3 часа. EN 81 :8.17.3: Трябва да има автоматично презареждащо се аварийно захранване с капацитет най- малко 1 W лампа в продължение на 1 час,в случай на прекъсване на нормалното захранване. Аварийното захранване и освтление трябва да се включва веднага след спиране на главното. Европейски Парламент и Съвет.Директива 95/16/ЕС:Анекс 1-4.8 : Кабината трябва да бъде адекватно осветена от аварийното захранване , независимо дали вътре има някой или вратите са отворени. Залкючение : Този документ адресира 10 мерки за безопасност които са изброени в препоръките на Комитета - 95/216/ЕС, и ясно илюстрират защо са формулирани. Те най-често дефинират мерките за безопасност които трябва да бъдат постигнати, но не определят начините за постигането им. Това е задача на ЕАА, да предложи обща интерпретация и разбиране на препоръките, чрез Европейската асансьорна индустрия. Във връзка с което всяка препоръка е придружена и от интерпретация.  
       , , , ,    0878/577000