Въпрос Кои са упълномощените органи и фирми за осъществяване на технически надзор на асансьорните уредби, каква е таксата за извършване на проверка и кой следва да я заплати - етажната собственост или фирмата по поддръжката? Отговор: Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.) е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg, на регистри. Таксите за извършване на ТН на асансьори са определени от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси (загл. Изм. - дв, бр. 115 от 2002 г., загл. Изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Приета с ПМС № 97 от 19.05.2006 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., посл. изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г.) Договорните отношения между Вас и фирмата за поддръжка не са обект на регулиране от страна на ДАМТН.
Въпрос Здравейте! Живея в  гр.Пазарджик   на  бул."Г. Бенковски"63, асансьорът ни не е в изправност повече от една година/обслужваше шестетажна сграда/. Възложихме задача на един от живеещите във входа ни да потърси фирма, която да направи ремонт на съоръжението и съответно да поеме неговата подръжка. Идвали са техници заявили са определена сума за ремонта. Моля да ми обясните какви трябва да бъдат нашите претенции към тази фирма, която ще извърши ремонта и към кого трябва да се обърнем за да я инспектира и приеме съоръжението за да знаем как да направим и пл! ащанията. Каква документация трябва да ни издаде фирмата поела ремонта и към кого от Пазарджик трябва да се обърнем да инспектира съоръжението? Отговор: Изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите можете да намерите в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (Обн. ДВ. бр. 33 от 11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., бр. 70/2006) Горе посочената наредба можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба. В рубрика РЕГИСТРИ на интернет страницата на ДАМТН са публикувани регистри на лицата оправомощени от председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръженията с повишена опасност и на вписаните в ДАМТН лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръженията с повишена опасност.
Въпрос Здравейте, Наскоро сменихме фирмата за поддръжка на асансьора ни в сградата, в която живея, като от старата фирма ни отказаха да ни предоставят паспорта на асансьора (не могли да го намерят). Как да процедирам? Новата фирма ми каза да се оплача на вас за да ми издадете нов. Отговор: Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" е администрация с контролни функции - осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, вкл. на асансьори. Тя няма функции свързани с издаване на паспорти или друга техническа документация. Копие на загубения паспорт може да потърсите от лицето, което е пуснало асансьора на пазара.
Въпрос Какви документи е необходимо да се съхраняват при домоуправителя на етажна собственост за доказване на изправността на асансьора? Отговор: Годността за безопасна експлоатация на асансьорите се удостоверява: 1.  с акт за извършен първоначален технически преглед, издаден от орган за технически надзор на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА)(обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.), в който е записано заключение, че асансьорът е годен за безопасна експлоатация, или 2. с ревизионен акт (съдържащ се в ревизионната книга по чл. 20, ал. 3, т. 1 от НБЕТНА) за извършен периодичен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА (тези прегледи се извършват веднъж на 36 месеца) или за извършен някой друг от техническите прегледи по чл. 27, ал. 1, т. 3 - 8 от наредбата, в който орган за технически надзор е записал заключение, че асансьорът е годен за по-нататъшна безопасна експлоатация. Следователно домоуправителят или управителят или председателят на управителния съвет на етажната собственост следва да съхраняват акта за първоначален технически преглед на асансьора и ревизионната книга на асансьора, в която органите за технически надзор са попълнили ревизионните актове за извършените от тях периодични и други технически прегледи. Нещо повече - съгласно чл. 31 от НБЕТНА посочените лица са длъжни да съставят и съхраняват т.нар. досие на асансьора, което освен посочените по-горе документи, трябва да съдържа и документите по чл. 20, ал. 3 от НБЕТНА, представени на органите за технически надзор при регистрирането на асансьора пред тях, както и всички други документи за извършени ремонти и преустройства на асансьора - чертежи, схеми, изчисления и др.
Въпрос Как фирмата за поддържане на асансьора трябва да докаже, че има необходимата правоспособност да извършва поддръжката на асансьора? Отговор: Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност (съгласно чл. 32 от същия закон асансьорите са съоръжения с повишена опасност) се извършват от лица (фирми), които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност и са получили удостоверение за това, че са вписани. Следователно фирмите, които имат право да поддържат асансьори трябва да Ви представят удостоверение, че са вписани в този регистър, воден от ДАМТН. А и всеки може да провери дали една фирма е вписана в Регистъра, тъй като същият е поместен на сайта на ДАМТН.
       , , , ,    0878/577000